Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

In dit document wordt beschreven hoe Huidtherapie Twente de  (AVG) (Algemene Verordening Gegevensbescherming) implementeert en handhaaft. Per  25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze Europese regelgeving zal de “Wet bescherming persoonsgegevens” gaan vervangen. Door de AVG krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens.

Uw privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.  Uw privacy is belangrijk voor Huidtherapie Twente.

Wij kunnen ons bedrijf niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Om aan de eisen van deze privacywet (AVG) te voldoen is dit protocol opgesteld. In dit protocol wordt omschreven hoe om te gaan met persoonsgegevens en op welke manier deze verwerkt worden.

 

Beleidspunten:

 1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens binnen Huidtherapie Twente en de werknemers die werkzaam zijn voor dit bedrijf.
 2. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze eigen diensten.
 3. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden of voorafgaande toestemming.
 4. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
 5. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 6. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
 7. We zijn verplicht om uw persoonsgegevens 15 jaar te bewaren en zullen de verwijsbrieven en brieven die we hebben dan in een daarvoor bestemde afvalverwerkingscontainer op het gezondheidscentrum vernietigen. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
 8. We respecteren uw privacy volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Huidtherapie Twente behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                       
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@huidtherapietwente.nl
Huidtherapie Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op uw verzoek reageren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huidtherapie Twente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huidtherapie Twente op via info@huidtherapietwente.nl